ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

โครงการพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔