ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กำกับงบประมาณ
จำนวนโครงการ

{{total_project}}

text_snippet
จัดสรร (บาท)

{{budget ? numberWithCommas(budget):0}}

paid
เบิกจ่าย (บาท)

{{disbursement ? numberWithCommas(disbursement):0}}

paid
คงเหลือ (บาท)

{{profbalance ? numberWithCommas(profbalance):0}}

paid
ลำดับ - พันธกิจ จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
{{index+1}}    {{item.msname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{numberWithCommas(item.budget - item.disbursement)}}
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(total_project_misssions))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(total_project_misssions))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(total_project_misssions))}} {{numberWithCommas(findTotalbalance(total_project_misssions))}}
ลำดับ - ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
{{index+1}}    {{item.stgname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{numberWithCommas(item.budget - item.disbursement)}}
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(total_project_strategic))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(total_project_strategic))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(total_project_strategic))}} {{numberWithCommas(findTotalbalance(total_project_strategic))}}
ลำดับ - เป้าประสงค์ จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์: {{strategic.stgname}}
{{(index+1)}}    {{item.goname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{numberWithCommas(item.budget - item.disbursement)}}
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(goal_list))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(goal_list))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(goal_list))}} {{numberWithCommas(findTotalbalance(total_project_misssions))}}
ลำดับ - กลยุทธ์ จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์: {{strategic.stgname}}
{{(index+1)}}    {{item.ttname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{numberWithCommas(item.budget - item.disbursement)}}
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(tactics_list))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(tactics_list))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(tactics_list))}} {{numberWithCommas(findTotalbalance(tactics_list))}}
ลำดับ - แผนงาน จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์: {{strategic.stgname}}
{{(index+1)}}    {{item.pname}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{numberWithCommas(item.budget - item.disbursement)}}
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(planning_list))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(planning_list))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(planning_list))}} {{numberWithCommas(findTotalbalance(planning_list))}}
ลำดับ - กลุ่มงาน จำนวนโครงการ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
{{index+1}}    {{item.jdDepName}} {{item.total_project}} {{item.budget ? numberWithCommas(item.budget):0}} {{item.disbursement ? numberWithCommas(item.disbursement):0}} {{numberWithCommas(item.budget - item.disbursement)}}
รวม {{numberWithCommas(findTotalProject(dep_list))}} {{numberWithCommas(findTotalBudget(dep_list))}} {{numberWithCommas(findTotaldisbursement(dep_list))}} {{numberWithCommas(findTotalbalance(dep_list))}}