ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บุคลากรทั้งหมด
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาย admin admin ข้าราชการ สายสอน newSubDepName2
2 อาจารย์ อาคม บุญปัญญา หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3 อาจารย์ สุขใจ พรมประสานสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4 อาจารย์ ปุณยวีร์ ปฐมโฆษิตเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชา ลูกจ้างสัญญาจ้าง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5 อาจารย์ อรุณยุพา บัวทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6 อาจารย์ จิโรจน์ พรวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7 อาจารย์ ดร. พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
8 อาจารย์ ศุภลักษณ์ ราชโส อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
9 อาจารย์ ผดุงศิลป์ พิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10 อาจารย์ ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
11 อาจารย์ วรพจน์ เพรชเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
12 อาจารย์ สถาพร ลือรุ่งรัตน์วุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
13 อาจารย์ โพธิพงศ์ พรหมศาตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
14 อาจารย์ พล.ท. ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
15 อาจารย์ ศรีสุดา จันศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
16 นาย วีรพงษ์ แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ
17 นางสาว สุพรรษา ทะนาจา เจ้าหน้าที่ ธุรการ พนักงาน สายสนับสนุนทั่วไป
18 อาจารย์ ดร. สุเมธ สถิตบุญอนันต์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
19 อาจารย์ ดร. ชัยพร สุภาหิตากุล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
20 ผศ.ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
21 ผศ. สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
22 อาจารย์ ดร. ขัตติยะ สามี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
23 อาจารย์ เกศกานดา ฤทธิ์เสถียรวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
24 อาจารย์ สิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
25 อาจารย์ เอนก ชมวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
26 อาจารย์ ทิวา ตันสถิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
27 อาจารย์ ทศพร สุขยศ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
28 อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ รัตนพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
29 อาจารย์ บุญยรัตน์ โชรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
30 อาจารย์ สมภพ คูประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
31 อาจารย์ ทศพร กลิ่นมาลี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
32 อาจารย์ ณัฐพงศ์ คุณละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
33 อาจารย์ นวพล กลางทัพ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
34 อาจารย์ นิธิ ไทรชมภู สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
35 อาจารย์ กิติศักดิ์ ทวีรัตนผล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
36 อาจารย์ อรวรรณ พรรณบัวหลวง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
37 อาจารย์ กฤษฎา พัวสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
38 อาจารย์ เฉลิมพล เมืองลือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ