ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาย admin admin ข้าราชการ สายสอน newSubDepName2
2 อาจารย์ อาคม บุญปัญญา หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3 อาจารย์ พัชรีวรรณ โปร่งจิต หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4 อาจารย์ วิกร ธนรัตฉัตร หัวหน้าสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5 อาจารย์ ดร. มีสิทธิ์ ชัยมณี หัวหน้างาน พนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 อาจารย์ สุขใจ พรมประสานสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7 อาจารย์ ปุณยวีร์ ปฐมโฆษิตเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชา ลูกจ้างสัญญาจ้าง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8 อาจารย์ อรุณยุพา บัวทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
9 อาจารย์ จิโรจน์ พรวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
10 อาจารย์ ดร. พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
11 อาจารย์ ศุภลักษณ์ ราชโส อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
12 อาจารย์ ผดุงศิลป์ พิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
13 อาจารย์ ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
14 อาจารย์ วรพจน์ เพรชเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
15 อาจารย์ สถาพร ลือรุ่งรัตน์วุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
16 อาจารย์ โพธิพงศ์ พรหมศาตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
17 อาจารย์ พล.ท. ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
18 อาจารย์ ศรีสุดา จันศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พนักงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
19 นาย วีรพงษ์ แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ
20 นางสาว สุพรรษา ทะนาจา เจ้าหน้าที่ ธุรการ พนักงาน สายสนับสนุนทั่วไป