ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานวิจัย วิชาการและผลงานอื่นๆ ย้อนหลัง 3 ปี
# ผลงานวิจัย ประเภทผลงานวิจัย
Proceedings ผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
1 ปัจจัยการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี check close close close
2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของนโยบายพลังงานประเทศไทย check close close close
3 ผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร check close close close
4 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายวัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกจากช่องเปิดของอาคาร check close close close
5 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำหรับโครงการก่อสร้าง close close close close