ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ด้านกำกับงบประมาณ
จำนวนโครงการ

{{total_project}}

text_snippet
จัดสรร (บาท)

{{budget ? numberWithCommas(budget):0}}

paid
เบิกจ่าย (บาท)

{{disbursement ? numberWithCommas(disbursement):0}}

paid
คงเหลือ (บาท)

{{profbalance ? numberWithCommas(profbalance):0}}

paid
บุคลากร
บุคลากรทั้งหมด

43

group
ปฏิบัติงานจริง

43

home_work
บุคลากรที่ลาศึกษา

0

school
ผลงานวิจัยและวิชาการ
จำนวนผลงานวิจัย

{{numberWithCommas(research_data.research.length)}}

biotech
งานวิจัยที่เผยแพร่

{{numberWithCommas(research_data.research_public_total[0].total_public)}}

public
จำนวนเงินที่อนุมัติ

{{ numberWithCommas(research_data.research_budget_total[0].total_budget) }}

attach_money
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย

{{ numberWithCommas(research_data.research_spending_total[0].total_spending_budget) }}

paid
การบริการวิชาการแก่สังคม
จำนวนโครงการ

0

supervisor_account
จำนวนโครงการบูรณาการ

0

hub
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการทำนุบำรุงและศิลปะ

8

apartment
จำนวนโครงการบูรณาการ

hub